Text-Image.Ru

Поиск рисунков

Меню

Праздники
Праздники сегодня

Все Символы

Смайлики | Сердечки | Кресты и Религия | Политика | Музыка | Вопросы, Восклицание
Письмо | Шахматы | Карты | Звёзды и Снег | Деньги | Руки | Погода | Да | Нет | Цветы
Алфавиты | Обведённые Буквы | Перевёрнутые Буквы | Иероглифы | Копирайт | Цифры
Геометрические фигуры | Круги | Квадраты | Треугольники | Линии | Рамки | Стрелки | Списки
Астрономические | Знаки | Коммерческие | Математические | Орфографические знаки

 

☮ ✈ ♋ 웃 유 ☠ ☯ ♥ ✌ ✖ ☢ ☣

☤ ⚜ ♪ ♫ ♬ Σ♤ ♧ ♡ ♢ ♚ ♛ ★

✪ ✯ ✰☻☺ ☄ ☾ ☼ ☁ ☂ ☃℃ ℉ °

❅ ϟ ☦ ✞ ☥ ⌘✡ ۞ ✄ ✆ ✉ ∞ ♂ ♀

☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ✔ ✘ ▲ ▼◆ ◎ ☚ Δ

◕ ◔ Ω ʊ ღ Ⓐ☭ ♒ 卐 ☪ ™ © ®

¿ ¡½ ⅓ ⅔ ¼ № ⇨ ❝ ❞ ❖

✆ ✉ ☎ ☏ ✁ ✂ ✃ ✄

 

 

 
☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ
Ü ϡ ﭢ ٩( • ̃•̃)۶ ٩(๏̯͡๏)۶
٩(-̃•̃)۶٩(××)۶ (•●) ٩(-̃-̃)۶
〠 ټ ⍨ ⍩ ت ンッ
ツ シ ン ㋛ ☺ ☹ ☻
ッ ツ ヅ ツ ゾ シ ジ 
 
 
 
 
 
 
 
♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ ۵
웃 유 ღ ♋ ♂ ♀ ☿
 
 
 
 
☩ ☨ ☦ ✞ ✛ ✜ ✝ ✙ ✠ ✚
† ‡† ☨ ✞ ✝☥ ☦ ☓ ☩
☯ ☧ ☬ ☸✡ ♁ ✙ ♆
 
 
 
 
Ⓐ ☭ ✯☪ ☫ ✡ ☮ 卐 ✌
 
 
 
 
 
 
♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ° ø
 
 
 
 
 
 
❢ ❣ ‼ ‽ ¿ ¡ 
 
 
 
 
 
 
✐ ✎ ✏ ✑ ✒ ✍ ✉ ⌨
 
 
 
 
 
 
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙
 ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
 
 
 
 
 
 
♤ ♧ ♡ ♢ ♠ ♣ ♥ ♦
 
 
 
 
 
 
 
⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫
✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✡ ★ ✱ ✲ ✳ ✴ ❂
✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻
✼ ❄ ❅❆ ❇ ❈ ❉ ❊
 
 
 
 
€ £ Ұ ₴ $ ₰¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪
₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤₡ ₮ ₭ ₩  円
₢ ₥ ₫ ₦ zł ﷼₠ ₧ ₯ ₨ Kč र
 
 
 
 
☜ ☞ ☝☚ ☛ ☟✍ ✌
 
 
 
 
☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄
☇☈ ⊙ ☉ ℃ ℉° ❅ ✺ ϟ
 
 
 
 
 
☑ ✓ ✔ √
 
 
 
 
☒ ✇ ✖ ✗ ✘ ✕ ☓
 
 
 
 
✺ ✱ ✲ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀
❁ ❂ ❃ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋
 
 
 
 
™ ℠ © ® ℗
 

 
← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗
 ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠
↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫
↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵
↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀
⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊
⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓
⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝
⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪
➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞
➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦
➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭
➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵
➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ 
 

 

Для списков


 
◖ ◕ ◔ ◓ ◒ ▴ ▵ ▸ ▹
► ▻ ▾ ▿ ◂ ◃ ◄
◅ ◈ ◉ ◊ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◮
◭ ◬ ◫ ◪ ◩ ◨ ◧ ■ □
▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬
▭ ▮ ▯ ▰ ▱ ☑ ☒ ▪ ▫ ◦
⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠
❏ ❐ ❑ ❒ ⊠ □ ▪ ▫ ◊
☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟
 
ب‎ ج‎ د‎ و ﻩ‎ ز‎ ح‎ ط‎ ي‎
ك‎ ل‎ م‎ ن‎ س‎ ع‎ ف
‎ ص‎ ق‎ ر‎ ش‎ ت‎
ث‎ خ‎ ذ‎ ض‎ ظ‎ غ‎ 


 

 

Аббревиатуры


 
␀ (NUL), ␁ (SOH), ␂ (STX),
␃ (ETX), ␄ (EOT),
␅ (ENQ), ␆ (ACK),
␇ (BEL), ␈(BS), ␉ (HT), 
␊ (LF), ␋ (VT), ␌ (FF),
␍ (CR), ␎ (SO),
␏ (SI), ␐ (DLE),
␑ (DC1), ␒ (DC2),
␓ (DC3), ␔ (DC4),
␕ (NAK), ␖ (SYN),
␗ (ETB), ␘ (CAN),
␙ (EM), ␚ (SUB),
␛ (ESC), ␜ (FS),
␝ (GS), ␞ (RS),
␟ (US), ␠ (SP),
␡ (DEL), ␤ (NL). 


 

 

Арабский алфавит


 
ء ي ڴ ک م ن و
 ۇ ه ل ر ز س ش
غ ق ی گ ب پ
 ت ث ج چ د ܓ ا 


 

 

Армянский алфавит


 
Ա ա Բբ Գգ Դ դ Եե Զ
զ Էէ Ըը Թթ Ժ ժ Իի Լլ
Խ խ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղ ղ
Ճ ճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ
Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր
Ցց Ււ Փփ Քք Օօ Ֆֆ 


 

 

Греческий алфавит

 


 
Α α Β β Γ γ Δ δ Ε
ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι
Ϊ ι ϊ Κ κ Λ λ Μ μ
Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ
ρ Σ σ ς Τ τ Υ Ϋ υ ϋ
Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω 


 

 

Грузинский алфавит


 
ა ბ გ დ ე ვ ზ ჱ თ
ი კ ლ მ ნ ჲ ო პ
ჟ რ ს ტ უ ჳ ფ ქ ღ ყ შ
 ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჴ ჯ ჰ ჵ 


 

 

Деванагари


 
क ख ग घ ङ च छ ज झ
ञ ट ठ ड ढ ण त थ
द ध न प फ ब भ म य
र ल व श ष स ह क़ ख़ ग़
ज़ य़ ड़ ढ़ फ़ अ क आ का
इ कि ई की उ कु ऊ कू ऋ
कृ ॠ कॄ ऌ कॢ ॡ कॣ
 ए के ऐ कै ओ को औ 


 

 

Иврит


 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ (ך) ל מ
 (ם) נ (ן) ס ע פ (ף) צ (ץ) ק ר ש ת

 

 

Кириллица


 
А Б В Г Ґ Д Ђ Ѓ Е (Ѐ) Ё Є Ж З (Ζ) Ѕ
И (Ѝ) І Ї Й Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С
Т Ћ Ќ У Ў Ф Х Ц Ч Џ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю 
 
 
 
(Ҁ) (Ѹ) Ѡ (Ѿ) (Ѻ) Ѣ ІA Ѥ
ІѢ Ѧ Ѫ Ѩ Ѭ Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ (Ѷ)  
 
 
 
Ӑ Ӓ Ә Ӛ Ӕ Ғ Ӷ Ҕ Ӗ Ҽ Ҿ Ӂ Җ Ӝ Ҙ Ӟ
Ӡ Ӥ Ӣ Ӏ Ҋ Қ Ҟ Ҡ Ӄ Ҝ Ӆ Ӎ Ҥ Ң Ӊ Ӈ Ӧ Ө Ӫ
Ҩ Ҧ Ҏ Ҫ Ҭ Ӳ Ӱ Ӯ Ү Ұ Ҳ Һ Ҵ Ӵ Ҷ Ӌ Ҹ Ӹ Ҍ Ӭ 

 

 

Тамильское письмо


 
க ங ச ஞ ட ண த ந
 ப ம ய ர ல வ ழ
ள ற ன ஜ ஷ ஸ
ஹ க்ஷ அ க ஆ கா
இ கி ஈ கீ உ கு ஊ
 கூ kū எ கெ ஏ
கே ஐ கை ஒ கொ
 ஓ கோ ஔ ௧
(1) | ௨ (2) | ௩ (3) | ௪(4)
| ௫(5)| ௬(6) | ௭(7) |
௮(8) | ௯(9) | ௰(10)
| ௱ (100) | ௲ (1000) 

 
 
 
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂ
ⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘ
ⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠ
ⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢
 ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨
⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮
⒯ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵ 


 

 

Перевёрнутые алфавиты


 
¿ ¡ ˙ ‘ ʁ ❘ o є q
| q q m m Һ ц
х ф ʎ ʟ ɔ d u о н w
v ʞ ņ n ɛ ж ǝ ǝ 6
ɹ ʚ 9 ɐ z ʎ x ʍ ʌ
n ʇ s ɹ b d o u
ɯ l ʞ ɾ ı ɥ ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
 
 

 
铤 铥 铦 铧 铨 铩 铪 铫 铬 铭 铮 铯 铰
铱 铲 铳 铴 铵 银 铷 铸 铹 铺 铻 铼 铽 链
铿 销 锁 锂 锃 锄 锅 锆 锇锈 锉 锊 锋 锌
锍 锎 锏 锐 锑 锒 锓 锔 锕 锖 锗 锘 错
锚 锛 锜 锝 锞 锟 锠 锡 锢 锣 锤 锥 锦
锧 锨 锩 锪 锫锬 锭 键 锯 锰 锱 锲 锳 锴
锵 锶 锷 锸 锹 锺 锻 锼 锽 锾 锿 镀 镁
镂 镃 镄 镅 镆 镇 镈 镉 镊 镋 镌 镍 镎
镏镐 镑 镒 镓 镔 镕 镖 镗 镘 镙 镚 镛
镜 镝 镞 镟 镠 镡 镢 镣 镤 镥 镦 镧 镨
镩 镪 镫 镬 镭 镮 镯 镰 镱 镲 镳镴 镵 镶 長
镸 镹 镺 镻 镼 镽 镾 长 門 閁 閂 閃 閄 閅
閆 閇 閈 閉 閊 開 閌 閍 閎 閏 閐 閑 閒 間
閔 閕 閖 閗閘 閙 閚 閛 閜 閝 閞 閟 閠 閡 関
閣 閤 閥 閦 閧 閨 閩 閪 閫 閬 閭 閮 閯 閰
閱 閲 閳 閴 閵 閶 閷 閸 閹 閺 閻閼 閽 閾 閿
闀 闁 闂 闃 闄 闅 闆 闇 闈 闉 闊 闋 闌 闍 闎
闏 闐 闑 闒 闓 闔 闕 闖 闗 闘 闙 闚 闛 關 闝
闞 闟闠 闡 闢 闣 闤 闥 闦 闧
门 闩 闪 闫 闬 闭 问 闯 闰 闱 闲 闳 间 闵 闶
闷 闸 闹 闺 闻 闼 闽 闾 闿 阀 阁 阂 阃阄 阅
阆 阇 阈 阉 阊 阋 阌 阍 阎 阏 阐 阑 阒 阓
阔 阕 阖 阗 阘 阙 阚 阛 阜 阝 阞 队 阠 阡
阢 阣 阤 阥 阦 阧阨 阩 阪 阫 阬 阭 阮 阯 阰 阱
防 阳 阴 阵 阶 阷 阸 阹 阺 阻 阼 阽 阾 阿 陀
陁 陂 陃 附 际 陆 陇 陈 陉 陊 陋陌 降 陎 陏
限 陑 陒 陓 陔 陕 陖 陗 陘 陙 陚 陛 陜 陝
陞 陟 陠 陡 院 陣 除 陥 陦 陧 陨 险 陪 陫 陬
陭 陮 陯陰 陱 陲 陳 陴 陵 陶 陷 陸 陹 険 陻
陼 陽 陾 陿 隀 隁 隂 隃 隄 隅 隆 隇 隈 隉 隊
隋 隌 隍 階 随 隐 隑 隒 隓隔 隕 隖 隗 隘 隙 隚
際 障 隝 隞 隟 隠 隡 隢 隣 隤 隥 隦 隧 隨 隩
險 ㍻ ㍼ ㍽ ㍾ ㍿ Ӫ楾긁楋盛컾莅Ө"ƾԱ너는
박식하고 유식한 거, 나 알고 하늘 알고 다
아니까 어려운 말 쓰지 말고 내 수 준에 맞춰서
간단하게 말해 연애하는 척은 하되 연애는
하지 않는다. 절대로 경법대4학년경제학과학
생 음악 영화 사진 한국어 영어 엠엣앤 ^-ㅋ
힙헙 빅뱅 최고 아차아차 엽기적인 그녀 영화
"러브 오브 시베리아 " 원 제목은 시베리아의
이발사 등등 〩 ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か
が きぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し じ す ず せ
ぜ そ ぞ た だ ち ぢ っ つ づ て で と ど な に
ぬ ね の は ば ぱひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ
ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り
る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ゔ  ゛゜ ゝ ゞ  
㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭
㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻  
㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌
㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚
㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨
㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㋐ ㋑ ㋒ ㋓ ㋔ ㋕
㋖ ㋗ ㋘ ㋙ ㋚ ㋛ ㋜ ㋝ ㋞ ㋟ ㋠ ㋡ ㋢ ㋣
㋤ ㋥ ㋦ ㋧ ㋨ ㋩ ㋪ ㋫ ㋬ ㋭ ㋮ ㋯ ㋰ ㋱
㋲ ㋳ ㋴ ㋵ ㋶ ㋷ ㋸ ㋹ ㋺ ㋻ ㋼ ㋽ ㋾
㌀ ㌁ ㌂ ㌃ ㌄ ㌅ ㌆ ㌇ ㌈ ㌉ ㌊ ㌋ ㌌
㌍ ㌎ ㌏ ㌐ ㌑ ㌒ ㌓ ㌔ ㌕ ㌖ ㌗ ㌘ ㌙ ㌚
㌛ ㌜ ㌝ ㌞ ㌟ ㌠ ㌡ ㌢ ㌣ ㌤ ㌥ ㌦ ㌧ ㌨ ㌩
㌪ ㌫ ㌬ ㌭ ㌮ ㌯ ㌰ ㌱ ㌲ ㌳ ㌴ ㌵ ㌶ ㌷ ㌸
㌹ ㌺ ㌻ ㌼ ㌽ ㌾ ㌿ ㍀ ㍁ ㍂ ㍃ ㍄ ㍅ ㍆ ㍇
㍈ ㍉ ㍊ ㍋ ㍌ ㍍ ㍎ ㍏ ㍐ ㍑ ㍒
㍓ ㍔ ㍕ ㍖ ㍗ 
 
 
 
㋀ - 1 день, ㋁ ㋂ ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈
㋉ ㋊ ㋋ ㍘ ㍙ ㍚ ㍛ ㍜ ㍝ ㍞ ㍟ ㍠ ㍡
 ㍢ ㍣ ㍤ ㍥ ㍦ ㍧ ㍨ ㍩ ㍪ ㍫ ㍬ ㍭ ㍮ ㍯ ㍰
㈀ ㈁ ㈂ ㈃ ㈄ ㈅ ㈆ ㈇ ㈈ ㈉ ㈊ ㈋ ㈌ ㈍
㈎ ㈏ ㈐ ㈑ ㈒ ㈓ ㈔ ㈕ ㈖ ㈗ ㈘ ㈙ ㈚ ㈛ ㈜
 ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ ㈪ ㈫ ㈬ ㈭
 ㈮ ㈯ ㈰ ㈱ ㈲ ㈳ ㈴ ㈵ ㈶ ㈷ ㈸ ㈹ ㈺ ㈻
㈼ ㈽ ㈾ ㈿ ㉀ ㉁ ㉂ ㉃  ذ
 
 

 
∅ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⌀
╭ ╮ ╯ ╰ ⌒ ⌢ ⌣
◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ○ ❍ ◌ ◍ ◎
● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ⌓ ⌔
⌕ ⌖ ⌭ ⌮ ⌱ ⌽ ⌾ ⍉ ⍤ ⍥ ⍛ ⍜ ⍝
 ⍟ ◖ ◗ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ 


 

 

Квадраты, ромбы, прямоугольники


 
▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍
▎ ▏▐ ░ ▒ ▓
▀ ▔ ▕ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧
▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱
◘ ◙ ◚ ◛ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ❏ ❐ ❑
❒ ◆ ◇ ◈ ◊ ☐ ☑ ☒ 

 

 

Треугольники, углы

 
 
∟ ∠ ∡ ∢ ∆ ∇ ⊲ ⊳
⊴ ⊵ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⍢ ▲
△ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼
▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ✖ 

 

 

Линии

 
 
‖ ∣ ∤ ∥ ∦ ‗ ▔ ▕ ─ ━ │ ┃
┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ╌ ╍ ╎
╏ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼
| ‑ ‒ – — ― † ‡ 
 

 

Рамки

 

┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖
┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝
┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤
 ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪
┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳
┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺
┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁
╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋
═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛

╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣
 
╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬
 

☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉
♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

 

 

Знаки


 
☠ ☡ ☢ ☣ ☭ ☯ 〄
♨ ☸✖ 卐 卍 ✙ ☩
✞ † ☨ ☦ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟
✠ ✢ ✣ ✤ ✥ ❉ ✦ ✧
⌘ ☮ ☣ ☤ ☬ ☫ ☪ ✡ ☥
☧  ⍟ ⌗ ⌘ ☉ ☊ ☋
☌ ☍ ✁ ✂ ✃ ✄
✆ ✇ ✈ ✉ ✌ ✍
✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ 

 

 

Коммерческие


 

™ © ® ¢ $ € ¥ £ ₴
 

 

Математические знаки


 
‰ ‱ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆
∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎
∏ ∐ ∑ − ∓ ∔ ∕ ∖ ∗ ∘
∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠
∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩
∪ ƒ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳
∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼
∽ ∾ ∿ ≀ ≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇
≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑
≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚
≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣
≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫
≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵
 ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿
⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇
⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒
⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙
⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡
⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪
⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳
⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊼ ⊽ ⊾
⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇
⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏
⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙
⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥
⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ 


 

 

Орфографические знаки


 
 
‹ ˆ › ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ ˀ ˁ ˂ ˃
 ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ
ˍ ˎ ˏ ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚
˛ ˜ ˝ ˞ ˟ ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ
˥ ˦ ˧ ˨ ˩   ־ֿ ׀ׂ ׃  ‚ „ …
 ‘ ’ " ” • § ¨ « »
¬ ¶ · ¸ – — ˜ ! "
 & ' ( ) * , - . / ‐ ‑
‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ " ” „
 ‟ † ‡ • ‣ ․ ‥ …
‧   ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ ›
※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄
 ˫ ˬ ˭ ˮ ˯ ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶
˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿  ︰ ︱
︲ ︳ ︴ ︵ ︶ ︷
︸ ︹ ︺ ︻ ︼ ︽
︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄
 ﹉ ﹊ ﹋ ﹌ ﹍ ﹎ ﹏ 

 

 

Цифры


 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸
⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾
⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇
½ ¼ ⅕ ¾ ⅛ ⅜ ⅝
⅞ ⅓ ⅔ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
Ⅺ Ⅻ i ii iii iv v
vi vii viii ixx xi xii
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓
➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉
⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐
₁ ₂ ₃ ₄  ₅ ₆ ₇ ₈ ₉  ¹ ² ³
⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛
 

 


Генераторы Ascii


Главная | Рисунки Символами | Все Символы | Фото - Картинки | Статьи | Приколы | Флеш Игры | Sitemap | RSS